Czy gwarancja i rękojmia to to samo?

Czy gwarancja i rękojmia to to samo? A co z reklamacją?

Art. 577 kodeksu cywilnego

 • Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może

zostać złożone w reklamie.

  • Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
 • Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do

dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym

 • 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana

REKLAMACJA A GWARANCJA

Zgodnie z definicją Encyklopedii Zarządzania:

Reklamacja to wyrażenie przez klienta niezadowolenia z produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań, dezaprobata z zaistniałego stanu, który odbiega od oczekiwań w stosunku do konkretnego przedmiotu bądź usługi. Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja, w przypadku której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym zazwyczaj jest producent towaru (o ile została udzielona)”.

“Gwarancja wynika z czynności prawnej i jest odpowiedzialnością, której celem jest ochrona interesów kupującego. Jest zobowiązaniem gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy, a także uprawnieniem kupującego w wypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości w niej określonych”.

“Rękojmia jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności majątkowej z mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, absolutny i niezależny od winy czy też wiedzy sprzedawcy (W. Jaślan 1994, s. 24)”. Jest ona objęta przepisami Kodeksu Cywilnego (Art. 556-576).

A w języku bardziej zrozumiałym dla kupujących:

Reklamacja jest to prawo do wymiany, naprawy czy zwrotu zakupionego produktu na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedane towaru niezgodnego z warunkami umowy. Konsumenci mają prawo do reklamacji, bez względu na warunki, które wyznacza producent.

Gwarancja jest nieodpłatnym zobowiązaniem gwaranta do naprawy lub wymiany wadliwego towaru, ale tylko na warunkach określonych w dokumencie. Wadliwy towar to taki, który nie spełnia warunków użytkowania określonych w oświadczeniu gwarancyjnym lub reklamie. Uprawnienia te są dobrowolne nadawane przez producenta. Nie ma zasad, co może czy musi, a czego nie może zapewniać gwarant. Dodatkowo gwarancja daje uprawnienia kupującym, natomiast w żaden sposób nie może ich ograniczać, wyłączać czy zawieszać prawa konsumenta w sprawie reklamacji danego towaru, czy też skorzystania z prawa rękojmi.

Jak już pokazaliśmy, gwarancja nie jest jedyną opcją, aby reklamować dany produkt. Rękojmia czy gwarancja ? To, na jakiej zasadzie zdecydujemy się reklamować dany produkt, zależy już tylko od nas. Jeżeli naszym gwarantem jest sprzedawca, należy pamiętać, aby przy wniosku zaznaczyć, którą opcję wybraliśmy. Warto jednak zapamiętać, że jedna opcja nie wyklucza drugiej. Na przykład, jeżeli gwarancja na nasz produkt jest określona tylko na rok to zawsze mamy rok w zapasie w postaci rękojmi. Jeżeli gwarancja jest dłuższa niż rękojmia, najlepiej jest się na nią powołać, ponieważ istnieje szansa na odnowienie gwarancji po naprawie lub wymianie naszego produktu.

CZAS TRWANIA RĘKOJMI

Okres, w którym można skorzystać z rękojmi, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Trwa on 2 lata lub 5 lat w przypadku nieruchomości. Jeżeli mowa jest o towarze używanym – okres ten skraca się do 1 roku od wydania towaru.

CZAS TRWANIA GWARANCJI

Okres trwania gwarancji jest narzucany przez gwaranta, który jej udziela: producent lub sprzedawca. Gwarancja może być udzielona na różny okres, zdarza się nawet gwarancja dożywotnia. W przypadku kiedy nie ma określonego czasu gwarancji, przyjmuje się okres 2 lat.

CZEGO MOŻEMY SIĘ DOMAGAĆ PO ZŁOŻENIU REKLAMACJI LUB GWARANCJI

Przy reklamacji z tytułu rękojmi:

 • naprawa produktu;

 • wymiana produktu;

 • odstąpienie od umowy;

 • obniżenie ceny.

Jeżeli z jakiegoś powodu sprzedawca nie będzie mógł spełnić żadnej z powyższych możliwości, istnieje możliwość zażądania:

 • obniżenia całkowitego cen;
 • zwrotu pieniędzy poprzez odstąpienie od umowy.

Kiedy chcemy dokonać reklamacji na podstawie gwarancji możliwe są następujące opcje:

 • wymiana towaru
 • naprawa towaru
 • odstąpienie od umowy czyli zwrot pieniędzy
 • obniżenie ceny

W tym przypadku o wyborze możliwości decyduje sam gwarant. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji nie dostaniemy żadnej odpowiedzi – uznaje się ją za uzasadnioną.

Co w przypadku kiedy wartość naszego towaru jest znaczna? Skontaktuj się z radcą prawnym znającym prawo cywilne, który pomoże przygotować pismo do sprzedawcy lub producenta, a także poprowadzi naszą sprawę na etapie polubownym, a w razie potrzeby także na etapie sądowym.