Ile kosztuje rozwód i kto ponosi koszty?

Ile kosztuje rozwód i kto ponosi koszty?

Koszty sądowe dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe.

Jednym z kosztów stałych rozwodu jest opłata 600 zł za samo wniesienie pozwu i ponosi ją strona składająca pozew. Jeżeli jest to rozwód bez orzekania o winie i rozprawa przebiega bezproblemowo, sąd po zakończonej rozprawie zwraca 300 zł stronie powodowej. Natomiast stronę pozwaną powołuje do poniesienia tych kosztów w wysokości 150 zł stronie powodowej (osobie składającej wniosek). Jeżeli na rozprawie sądowej sąd musi dokonać podziału majątku, są kolejne opłaty w zależności od tego czy dojdzie do porozumienia stron. Jeżeli strony są zgodne co do podziału majątku, należy uregulować opłatę w wysokości 300 zł, jeżeli natomiast wniosek ten nie jest zgodny – należy uregulować opłatę 1000 zł. Należy zaznaczyć, iż istnieje możliwość złożenia pozwu wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części. W takiej sytuacji należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku. Takie oświadczenie nie zwalnia z poniesienia kosztów pełnomocnika – prawnika od rozwodów.

W trudnej sytuacji materialnej małżonek ma prawo do skorzystania z usług tzw. pełnomocnika z urzędu. Kiedy rozwód jest orzekany wyłącznie z winy jednego z małżonków, drugi ma prawo domagać się zwrotu kosztów procesu. Jeżeli wina leży po obu stronach lub rozwód orzekany jest za porozumieniem stron – koszty sądowe są dzielone po połowie. Koszty pełnomocników są regulowane we własnym zakresie. Kolejnym dodatkowym wydatkiem w czasie potrzeby są przeznaczone dla mediatora, w sprawach niemajątkowych wynoszą one 150 zł  za pierwsze spotkanie, a następne wynoszą po 100 zł. Łącznie nie powinny one przekraczać 450 zł. Koszty te mogą zostać podwyższone wraz ze wzrostem podatku od towarów i usług. Kolejna opłata jest zawarta w Art. 68. koszt. sąd. opłata od wniosków w postępowaniu zabezpieczającym:

“Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1)
udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia;
2)
wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
3)
uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59)”

Ile kosztuje rozwód?

Następnym kosztem w postępowaniu zabezpieczającym może być opłata od zażalenia w kwocie 30 zł.
Kolejnym dodatkowym kosztem może być kwota przeznaczona dla kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, która na chwilę obecną wynosi
81,28 zł. Koszt kuratora sądowego (o ile został on nałożony na rodzica) w czasie spotkań rodzica z dzieckiem wynosi 203,20 zł. Następnym kosztem może być koszt opinii biegłych przy badaniach psychologicznych, pedagogicznych czy lekarskich przez jednego kuratora stanowią 15% za każdą opiniowaną osobę od kwoty bazowej wynoszącej 304,79 zł lub kiedy w opinii brało udział więcej niż 2 biegłych – koszty te wzrastają jeszcze o 5% kwoty bazowej. Koszty postępowania apelacyjnego są również kosztami dodatkowymi np. apelacja w sprawie wspólnego korzystania z mieszkania wynosi 100 zł, apelacja w sprawie eksmisji wynosi 200 zł, apelacja w sprawie orzeczenia o podziale majątku wynosi 1000 zł, apelacja w sprawie przyznania władzy rodzicielskiej wynosi 600 zł. Ostatnim kosztem dodatkowym może być opłata od uzasadnienia wyroku, która wynosi 100 zł. 

Ile trwa rozwód i na czym polega pomoc radcy prawnego w tej sytuacji? Sprawdź nasz artykuł Jak się (nie)rozwodzić?