W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego kancelaria zapewnia kompleksową obsługę m.in. w zakresie spraw o zapłatę, o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania, o zniesienie współwłasności, o eksmisję, o zasiedzenie, o dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości, o dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, o ustanowienie służebności osobistych i gruntowych, o ustanowienie służebności przesyłu, o ubezwłasnowolnienie, dotyczących praw z tytułu rękojmi i gwarancji.

Sprawdź nasz artykuł: czy gwarancja i rękojmia to to samo?